ثبت شرکت مختلط سهامی


ثبت شرکت مختلط سهامی “Mixed joint stock partnership companyیکی از انواع ثبت شرکتها در قانون تجارت ایران می‌باشد که در حال حاضر منسوخ شده است! شرکت مختلط سهامی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می‌شود.
شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه‌ی آن‌ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی‌القیمه درآمده و مسئولیت آن‌ها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه‌ی او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعیین شریک ضامن مسئولیت آن‌ها در مقابل طلبکاران و روابط آن‌ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

اسم شرکت‌های مختلط سهامی باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد؟

در نام شرکت مختلط سهامی باید عبارت “شرکت مختلط” و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود. برای آگاهی بیشتر “راهنمای انتخاب اسم برای شرکت‌ها” را بخوانید.

سهامداران، هیئت مدیره و بازرسین در شرکت‌های مختلط سهامی چه شرایطی باید داشته باشند؟

طبق ماده‌ی ۱۶۴ قانون تجارت ایران، مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکا‌ء ضامن است. همچنین طبق ماده‌ی ۱۶۵ همین قانون در هر یک از شرکت‌های مختلط سهامی هیات نظارتی لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می‌شود و این هیات را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می‌کنند، انتخاب هیات بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می‌شود در هر صورت اولین هیات نظار برای یکسال انتخاب خواهد شد.